Quality 

19 Dec 2014

การพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน มีแนวโน้มเปลี่ยนจากการพัฒนาเองเป็นการซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จ (COTS – Commercial off-the-shelf) และการจ้างพัฒนา (Outsourcing) มากขึ้น รวมทั้งแนวโน้มในการจ้างผู้พัฒนาที่มีที่ทำการตั้งอยู่ในประเทศอื่น  (off-shore software developer) ด้วยเหตุผลทางด้...

9 Dec 2014

การปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement)

 

การปรับปรุงกระบวนการมีวัตถุประสงค์เพื่อลดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ 

แนวคิดของการปรับปรุงกระบวนการเป็นการมุ่งที่จะลดหรือขจัดสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด...

1 Dec 2014

การวัดกระบวนการ (Process Measurement)

 

 

การวัดกระบวนการเป็นการกำหนดวิธีการเก็บข้อมูลและการวัดที่เหมาะสมกับกระบวนการ รวมทั้งเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับในเชิงปริมาณ (quantitative feedback) แก่องค์กร เพื่อบอกว่าการทำงานตามกระบวนการที่กำหนดขึ้นนั้น เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่  กา...

11 Nov 2014

กำหนดจุดควบคุม (Identify Control Points)

 

 

การกำหนดจุดควบคุม เป็นการควบคุมคุณภาพ (quality control) ในแต่ละกระบวนการ เพื่อเป็นการประเมินว่ามีการทำงานและได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ การกำหนดจุดควบคุมไม่จำเป็นเสมอไปที่จะต้องกำหนดไว้ที่ตอนท้ายๆของกระบวนการ หรือเมื่อการทำ...

18 Oct 2014

กำหนดกระบวนการ (Process Definition)

 

 

เป็นการกำหนดกระบวนการตามองค์ประกอบของกระบวนการ ดังรูป

 

 

สมาชิกในทีมที่จะดำเนินการในขั้นตอนนี้ควรประกอบด้วย ผู้ที่รับผิดชอบหรือเจ้าของงานที่ดำเนินงานตามกระบวนการ (process owner)  ผู้ให้การสนับสนุน (supplier) ผู้ที่ได้ผลลัพธ์จากการทำงา...

3 Oct 2014

วางแผนกระบวนการ (Process Planning)

 

 

ป็นกระบวนการในการจัดลำดับความสำคัญของกระบวนการ  โดยใช้การประเมินและให้คะแนนความสอดคล้องและการตอบสนองต่อพันธกิจและเป้าหมายขององค์กร ความพร้อมและข้อจำกัดขององค์กรต่อการปรับปรุง สถานะของแต่ละกระบวนการ

  • การประเมินความสอดคล้องและการตอบ...

20 Aug 2014

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วเกี่ยวกับหน้าที่ของ QA ซึ่่งเน้นการพัฒนากระบวนการที่ดีเพื่อให้กระบวนการนั้นๆ สามารถผลิตซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพได้ ดังนั้นในตอนที่ 5 - 6 จะกล่าวถึงเรื่องกระบวนการ และวิธีการในการพัฒนากระบวนการ

 

กระบวนการ (Process) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารวิธีการใ...

6 Jul 2014

 

 

คุณภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรจะต้องให้ความใส่ใจและรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ริเริ่มและเน้นย้ำเรื่องการปรับปรุงคุณภาพ และเป็นผู้ทำให้ทุกคนในองค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความต้องการปรับปรุงคุณภาพ จึงจะสามารถทำให้เกิดคุณภาพขึ้นในองค์กรได้จริง ห...

20 Jun 2014

คุณลักษณะของคุณภาพ

 

คุณภาพ ที่พูดถึงมันมีหน้าตาเป็นอย่างไร หลายๆท่านคงเคยสงสัย แค่ทำงานได้ตามที่ลูกค้าต้องการมันใช่หรือเปล่า แล้วเวลาเราพูดถึงคุณภาพ คนอื่นๆเค้าเข้าใจเหมือนเรามั้ย เราเข้าใจว่าซอฟต์แวร์ที่เราทำมามันก็มีคุณภาพแล้วนะ แต่ทำไมลูกค้าถึงไม่ยอมรับ หลายคำถามที่เ...

10 Jun 2014

การประกันคุณภาพต่างจากการควบคุมคุณภาพอย่างไร

เมื่อ กล่าวถึง QA เรามักคิดกันว่า QA ก็คือ tester นั่นแหละ มีหน้าที่ในการทดสอบโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่โปรแกรมเมอร์เขียน แต่จะมีซักกี่คนที่รู้ว่าจริงๆแล้ว QA เค้าทำอะไรกันบ้าง มาตามดูกันเลย

 

ผลิตผลที่ได้จากการผลิต ซอฟต์แวร์นั้น...

Please reload

Featured Posts

การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ ตอนที่ 1 : มุมมองด้านคุณภาพ

May 9, 2014

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic