การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ ตอนที่ 4 : หลักปฏิบัติเกี่ยวกับคุณภาพ

softwareprinciples-230x230.jpg

คุณภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรจะต้องให้ความใส่ใจและรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ริเริ่มและเน้นย้ำเรื่องการปรับปรุงคุณภาพ และเป็นผู้ทำให้ทุกคนในองค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความต้องการปรับปรุงคุณภาพ จึงจะสามารถทำให้เกิดคุณภาพขึ้นในองค์กรได้จริง หลักปฏิบัติ 3 ข้อของการทำให้เกิดคุณภาพขึ้นในองค์กร มีดังนี้

1) ผู้บริหารที่หน้าที่รับผิดชอบต่อคุณภาพ

หลักปฏิบัตินี้ เป็นการบอกว่า ผู้บริหารต้องมีหน้าที่ในการ ให้นโยบาย ชี้นำองค์กรให้ดำเนินกิจกรรมด้านคุณภาพ มอบหมายงานด้านคุณภาพให้กับทีมงาน ติดตามผลการดำเนินงานด้านการปรับปรุงคุณภาพขององค์กร ผู้บริหาร ต้องตระหนักและรับรู้ว่าทีมงานที่ทำหน้าที่ด้านการประกันคุณภาพนั้น เป็นเพียงผู้ช่วยของผู้บริหารในการทำงานด้านคุณภาพ โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะด้านการปรับปรุงคุณภาพเท่านั้น ไม่สามารถชี้นำหรือให้แนวทางแก่องค์กรได้ ผู้บริหารต้องมีหน้าที่ในการนำข้อมูลต่างๆที่ได้จากทีมงานไปพิจารณาและตัดสินใจดำเนินการ

2) ผู้ที่มีหน้าที่ในการผลิตผลิตภัณฑ์ (ทั้งซอฟต์แวร์และบริการ) ต้องใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ

หลักการนี้ เป็นการบอกว่า ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตต้องมีส่วนร่วมในการควบคุมคุณภาพ นั่นหมายถึง ทุกคนต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกำหนดมาตรฐานและกระบวนการที่มีคุณภาพ

3) การทำงานด้านคุณภาพเป็นการเดิน (journey) ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง (destination)

หลักการนี้ เป็นการบอกว่า ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมอยู่ในการประกันคุณภาพ ควรตระหนักว่า งานประกันคุณภาพเป็นงานที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement) เป้าหมายสุดท้ายของการประกันคุณภาพคือ ความพึงพอใจของลูกค้า

กิจกรรมที่ผู้บริหารต้องดำเนินการให้เกิดคุณภาพ ได้แก่

1) ให้คำนิยามคุณภาพขององค์กร

2) ควบคุมคุณภาพ และ

3) ประกันคุณภาพ

การที่ผู้บริหารจะทำให้เกิดกิจกรรมดังกล่าวได้ ควรจัดตั้งหน่วยงานหรือคณะทำงานที่รับผิดชอบและทำงานด้านคุณภาพโดยเฉพาะ เพื่อให้หน่วยงานหรือกลุ่มคนนี้ สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่เต็มเวลา

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic