การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ ตอนที่ 6.1 : การบริหารกระบวนการ - Process Inventory

หลักจากที่ได้ทำความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการแล้ว ลองมาลงรายะละเอียดกันเกี่ยวกับดูขั้นตอนในการบริหารกระบวนการ

การบริหารกระบวนการ เป็นการจัดการให้มีกระบวนการเกิดขึ้น นำไปใช้ ตรวจสอบ วัดผลและปรับปรุงกระบวนการ การบริหารกระบวนการ ประกอบไปด้วยขั้นตอนหรือกระบวนการ 7 กระบวนซึ่งเป็นการทำงานแบบวนกลับหรือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement) เช่นเดียวกับ PDCA Cycle (Plan Do Check Act) ดังแสดงในรูป

process inventory.png

การบริหารกระบวนการ ควรดำเนินการตามลำดับ 7 ขั้นตอนดังนี้

คลังกระบวนการ (Process Inventory)

เป็นขั้นตอนที่กำหนดกระบวนการที่องค์กรจำเป็นต้องมีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและจัดทำเป็น “รายการของกระบวนการ หรือ master list” การกำหนดกระบวนการสามารถทำได้ดังนี้

  • ใช้นโยบายองค์กร มาตรฐาน หรือวิธีปฏิบัติ และคู่มือวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่องค์กรมีใช้งานอยู่แล้ว

  • ระดมสมองจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

  • สำรวจและสัมภาษณ์พนักงานในองค์กร

  • ใช้ process inventory เดิมที่มีอยู่แต่นำมาปรับให้เข้ากับโครงสร้างองค์กร

การทำ process inventory แต่ละกระบวนการควรระบุคำอธิบาย สถานะของกระบวนการ ซึ่งอาจระบุเป็นระดับวุฒิภาวะของกระบวนการก็ได้ เช่น initial, repeatable, defined, managed, optimized เป็นต้น รวมทั้งกำหนดชนิดของกระบวนการ ตัวอย่างกระบวนที่กำหนดได้ในขั้นตอนนี้ดังแสดงในตาราง

process inventory2.png

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic