การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ ตอนที่ 6.2 : การบริหารกระบวนการ - Process Mapping

กำหนดความสัมพันธ์กับกระบวนการ (Process Mapping)

เป็นขั้นตอนที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกับพันธกิจ (mission) และเป้าหมาย (goal) ขององค์กร กำหนดบทบาทของบุคลากรหรือหน่วยงาน (functional unit) ที่จะมาทำงานตามกระบวนการ และกำหนดผลลัพธ์ (deliverable) ที่จะได้จากกระบวนการ ในการทำ process mapping นั้น ผู้บริหารจะต้องมีการกำหนดพันธกิจและเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีกำหนดกลยุทธ์องค์กร และกำหนดโครงสร้างองค์กรก่อน เพื่อจะได้ทำความเข้าใจกระบวนการได้ง่ายขึ้น (กำหนดกระบวนการขึ้นมาทำไม และผลลัพธ์ของกระบวนการจะไปตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายใดขององค์กร)

การทำ process mapping สามารถทำในรูปแบบตารางเมทริกซ์ (matrix) 3 ตารางได้แก่ ตารางเมทริกซ์ตามพันธกิจและเป้าหมาย ตารางเมทริกซ์ตามบทบาท และตารางเมทริกซ์ตามผลลัพธ์

process inventory3.png

“X” หมายถึงกระบวนการนั้นๆตอบสนองหรือทำให้องค์กรไปถึงเป้าหมายใด ในระหว่างที่สร้างตารางเม-ทริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกับเป้าหมาย/พันธกิจนั้น ควรสำรวจตรวจสอบว่ามีกระบวนการใดบ้างที่ไม่ตอบสนองต่อพันธกิจหรือเป้าหมายใดๆขององค์กร แสดงว่ากระบวนการนั้นไม่มีความจำเป็นสำหรับองค์กรอีกต่อไป

process inventory4.png

“O” หมายถึง Owner หรือเจ้าของที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามกระบวนการ “S” หมายถึง Supplier หรือผู้ที่ให้การสนับสนุน “C” หมายถึง Customer หรือผู้รับบริการหรือผลลัพธ์จากกระบวนการ ในการจัดทำตารางเมทริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาท/โครงสร้างกับกระบวน ให้ทำการสำรวจตรวจสอบว่ามีบทบาทหรือหน่วยงานใดที่ไม่มีการจับคู่เข้ากับกระบวนการบ้าง แสดงว่าบทบาทหรือหน่วยงานนั้น อาจไม่มีความจำเป็นต่อไปในองค์กร

process inventory5.png

ตารางเมทริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์กับกระบวนการ แสดงถึงการนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้งานกระบวนการ “C” หมายถึงกระบวนการนั้นเป็นผู้สร้างผลลัพธ์นั้น “R” หมายถึงกระบวนการนั้นเป็นผู้นำผลลัพธ์ไปใช้ “U” หมายถึงกระบวนการนั้นเป็นผู้แก้ไขหรือทบทวนผลลัพธ์ “D” หมายถึงกระบวนการนั้นพิจารณาให้เลิกใช้งานผลลัพธ์ ในระหว่างการจัดทำเมทริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์กับกระบวนการให้ทำการสำรวจตรวจสอบว่ามีผลลัพธ์ใดบ้างที่ไม่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการใดๆเลย แสดงว่าผลลัพธ์นั้น อาจไม่มีความจะเป็นสำหรับองค์กรอีกต่อไป

ในขั้นตอนของการกำหนดความสัมพันธ์ของกระบวนการ หากพบว่ามีกระบวนการใหม่เกิดขึ้น ให้ทำการเพิ่มเข้าไปในคลังกระบวนการ (process inventory)

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic