การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ ตอนที่ 6.3 : การบริหารกระบวนการ - Process Planning

October 3, 2014

วางแผนกระบวนการ (Process Planning)
 

 

ป็นกระบวนการในการจัดลำดับความสำคัญของกระบวนการ  โดยใช้การประเมินและให้คะแนนความสอดคล้องและการตอบสนองต่อพันธกิจและเป้าหมายขององค์กร ความพร้อมและข้อจำกัดขององค์กรต่อการปรับปรุง สถานะของแต่ละกระบวนการ

 • การประเมินความสอดคล้องและการตอบสนองต่อพันธกิจและเป้าหมายขององค์กร เป็นการประเมินระดับความสามารถของกระบวนการว่าสามารถทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้มากน้อยแคไหน

 • การประเมินศักยภาพและความพร้อมขององค์กรในการปรับปรุงกระบวนการ โดยสามารถพิจารณาได้จาก 3 ปัจจัยดังนี้

  • แรงจูงใจของผู้เป็นเจ้าของกระบวนการในการดำเนินงานตามกระบวนการและความตั้งใจในการกำหนดกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงกระบวนการเดิม

  • ทักษะในการกำหนดหรือปรับปรุงกระบวนการ เช่นกระบวนการเดิมที่กำหนดไว้สามารถเข้าใจได้หรือไม่ หรือมีวิธีการหรือเครื่องอะไรในการกำหนด/ปรับปรุงกระบวนการ รวมทั้งผู้เป็นเจ้าของกระบวนการ มีทักษะในการใช้เครื่องมือเหล่านั้นหรือไม่

  • มีการจัดสรรทรัพยากร (บุคลากร เงินและเวลา) ที่เพียงพอหรือไม่ในการกำหนดหรือปรับปรุงกระบวนการ

 • สถานะของกระบวนการ ซึ่งได้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ขั้นตอนของการทำคลังกระบวนการ (process inventory) การให้คะแนนในด้านนี้สามารถแปลงสถานะของกระบวนการที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นตัวเลข เช่น กระบวนการที่อยู่ในขั้นของ Undefiend/Initial ให้คะแนนเป็น 3  กระบวนการที่อยู่ในขั้นของ Repeatable หรือ Defined ให้คะแนนเป็น 2 ส่วนกระบวนการที่อยู่ในขั้นของ Managed หรือ optimized ให้คะแนนเป็น 1

 

เมื่อทำการประเมินและให้คะแนนในแต่ละด้านแล้ว ให้ทำการจัดลำดับความสำคัญจากคะแนนที่ได้ในแต่ละด้าน องค์กรควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความสำคัญให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร กระบวนการที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญสูงสุด จะถูกนำมาจัดทำแผนปฏิบัติการ (tactical plan) เพื่อดำเนินการกำหนดหรือปรับปรุงกระบวนการ  

Please reload

Featured Posts

การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ ตอนที่ 1 : มุมมองด้านคุณภาพ

May 9, 2014

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
 • Facebook Classic
 • Twitter Classic
 • Google Classic