การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ ตอนที่ 6.4 : การบริหารกระบวนการ - Process Definition

กำหนดกระบวนการ (Process Definition)

เป็นการกำหนดกระบวนการตามองค์ประกอบของกระบวนการ ดังรูป

Process.png

สมาชิกในทีมที่จะดำเนินการในขั้นตอนนี้ควรประกอบด้วย ผู้ที่รับผิดชอบหรือเจ้าของงานที่ดำเนินงานตามกระบวนการ (process owner) ผู้ให้การสนับสนุน (supplier) ผู้ที่ได้ผลลัพธ์จากการทำงานตามกระบวนการ (customer) (ดูรายละเอียดการกำหนด process owner, supplier และ customer ในหัวข้อ 6.2.3.2) ผู้บริหารกระบวนการ (process administrator) และผู้ตรวจสอบกระบวนการ (process auditor)

การกำหนดกระบวนการ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

 • กำหนดขอบเขตของกระบวนการ สร้างแผนภาพการไหลของกระบวนการในภาพกว้าง (high-level process flow) การติดต่อกับกระบวนการอื่น (interface) ผลลัพธ์(deliverable/input/output) และผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้ผลลัพธ์จากกระบวนการ (customer)

 • สร้างแผนภาพการไหลของกระบวนการในรายละเอียด โดยการระดมสมองเพื่อจัดกลุ่มงานและผลลัพธ์ของกระบวนการ ในขั้นตอนนี้จะการเลือกแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) มาใช้กับกระบวนการ การเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดหายไป รวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องของกระบวนการ เพื่อให้ได้กระบวนการที่ดีและเหมาะสมกับองค์กร

 • กำหนดนโยบาย (policy) เพื่อบอกวัตถุประสงค์และคุณลักษณะของคุณภาพที่ต้องการ การกำหนดนโยบาย ควรกำหนดทั้งนโยบายสำหรับกระบวนการและนโยบายสำหรับผลลัพธ์ เช่น

 • นโยบายของกระบวนการ JAD session : เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้าให้ได้ตั้งแต่ช่วงต้นของโครงการ และเพื่อให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตีความความต้องการได้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

 • นโยบายของผลลัพธ์ : ข้อกำหนดความต้องการต้องสะท้อนความต้องการที่แท้จริงขององค์กร มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ทดสอบได้ และบำรุงรักษาง่าย เพื่อให้ข้อกำหนดความต้องนี้ สามารถใช้งานได้ไปตลอดจนจบโครงการ

 • กำหนดมาตรฐานของกระบวนการและผลลัพธ์ โดยมาตรฐานที่กำหนดขึ้นนั้น ต้องสามารถปฏิบัติได้และวัดได้ ตัวอย่างเช่น

 • มาตรฐานของกระบวนการ JAD session : ความต้องการที่ได้จากการประชุมต้องได้รับการทบทวนและอนุมัติโดยผู้ที่เข้าร่วมประชุมภายในวันถัดไป

 • มาตรฐานของผลลัพธ์ : ข้อมูลหรือสารสนเทศที่มีการอ้างถึงในข้อกำหนดความต้องการจะต้องถูกอธิบายไว้ในพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary)

การกำหนดมาตรฐาน สามารถพิจารณาจากปัจจัยที่ส่งเสริมให้การทำงานตามกระบวนการประสบความสำเร็จ หรือคุณลักษณะที่ควรต้องมีเมื่อเกิดการทำงานตามกระบวนการ เช่นกระบวนการ JAD session ตัวแทนจากลูกค้า ควรต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานรวมทั้งเข้าใจวิธีปฏิบัติงาน (domain expert)

 • กำหนดวิธีการทำงานตามกระบวนการเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งกำหนดทักษะที่ผู้ปฏิบัติต้องมี เครื่องมือหรือต้นแบบต่างๆ (template) ที่จำเป็นในการทำงาน ตัวอย่างเช่น

 • วิธีการทำงานในกระบวนการเก็บรวบรวมความต้องการ :

1. ผู้นำเข้าข้อมูล : xyz

2. ผู้นำเข้าข้อมูล: template abc

3. หัวหน้า : ทบทวนรายการความต้องการแต่ละรายการและชี้ประเด็นต่างๆที่ยังไม่ชัดเจน

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Classic
 • Twitter Classic
 • Google Classic