การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ ตอนที่ 6.5 : การบริหารกระบวนการ - Identify Control Points

กำหนดจุดควบคุม (Identify Control Points)
Control.jpg

การกำหนดจุดควบคุม เป็นการควบคุมคุณภาพ (quality control) ในแต่ละกระบวนการ เพื่อเป็นการประเมินว่ามีการทำงานและได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ การกำหนดจุดควบคุมไม่จำเป็นเสมอไปที่จะต้องกำหนดไว้ที่ตอนท้ายๆของกระบวนการ หรือเมื่อการทำงานตามกระบวนการใกล้จะเสร็จสิ้น แต่สามารถกำหนดจุดควบคุม ณ จุดใดก็ได้ของกระบวนการที่เห็นว่ามี “ความเสี่ยง”ที่จะทำให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดหรือทำให้เกิดการทำใหม่ (rework) ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงในกระบวนการ estimate project effort อาจเป็น การใช้ข้อมูลในอดีตที่ไม่ถูกต้อง นำข้อมูลในอดีตมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ มีวิธีการหรือลำดับขั้นในการคำนวณแรงงานในการประเมินที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น

เมื่อได้ความเสี่ยงมาแล้ว ให้นำมาจัดลำดับตามโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบในมุมมองของค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อบกพร่องและการทำใหม่ จากนั้นให้พิจารณาว่าจะวางการควบคุมความเสี่ยง ณ ที่จุดใดในกระบวนการ และพิจารณาวิธีการควบคุม (control method)

วิธีการควบคุม (control method) แบ่งออกได้เป็น 5 วิธีดังนี้

  • แบบอัตโนมัติ (automatic) เป็นการใช้เครื่องมือช่วยในการควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น CASE Tools บางชนิดสามารถช่วยตรวจสอบความถูกต้องของงานได้

  • แบบตรวจสอบตนเอง (self-checking) เป็นการให้ที่ทำงานในกระบวนการทำการตรวจสอบงานของตนเองโดยใช้รายการที่ต้องตรวจสอบ (check list) หรือมีเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบเช่น spelling check, code analyzer เป็นต้น หรือใช้วิธีการทบทวนอย่างไม่เป็นทางการ (informal review) ระหว่างผู้รับผิดชอบกระบวนการกับผู้อื่น

  • การตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญ (Peer review) เป็นการทบทวนโดยผู้รับผิดชอบกระบวนการเป็นผู้ตรวจสอบชิ้นงาน ปัญหาที่พบจะถูกจดบันทึก และผู้ที่ผลิตชิ้นงานจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

  • ควบคุมโดยหัวหน้างาน (Supervisory) เป็นการให้หัวหน้างานของผู้ที่ผลิตชิ้นงาน เป็นผู้ทบทวนผลงานและดูแลควบคุมการแก้ไขงาน วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการปัดความรับผิดชอบด้านคุณภาพออกไปจากคนทำงาน รวมทั้งหัวหน้างานอาจไม่มีความรู้หรือทักษะในงานนั้นๆ เพียงพอ และจะทำให้หัวหน้างานเกิดความลำเอียงในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

  • การใช้บุคคลภายนอก (third party)

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic