การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ ตอนที่ 6.6 : การบริหารกระบวนการ - Process Measurement

December 1, 2014

การวัดกระบวนการ (Process Measurement)
 

 

การวัดกระบวนการเป็นการกำหนดวิธีการเก็บข้อมูลและการวัดที่เหมาะสมกับกระบวนการ รวมทั้งเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับในเชิงปริมาณ (quantitative feedback) แก่องค์กร เพื่อบอกว่าการทำงานตามกระบวนการที่กำหนดขึ้นนั้น เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่  การวัดกระบวนการจะต้องสร้างฐานการวัด (base measurement) ขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการพิจารณาความสำเร็จของการดำเนินงานตามกระบวนการ

 

การสร้างฐานการวัด สามารถกำหนดได้จากมาตรฐานที่กำหนดขึ้น ข้อมูลที่ได้จากการวัด ต้องมีกระบวนการและวิธีการจัดเก็บที่ดี เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการประเมินกระบวนการได้ในภายหลัง

 

Please reload

Featured Posts

การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ ตอนที่ 1 : มุมมองด้านคุณภาพ

May 9, 2014

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic