การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ ตอนที่ 6.6 : การบริหารกระบวนการ - Process Measurement

การวัดกระบวนการ (Process Measurement)
process measurement.jpg

การวัดกระบวนการเป็นการกำหนดวิธีการเก็บข้อมูลและการวัดที่เหมาะสมกับกระบวนการ รวมทั้งเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับในเชิงปริมาณ (quantitative feedback) แก่องค์กร เพื่อบอกว่าการทำงานตามกระบวนการที่กำหนดขึ้นนั้น เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ การวัดกระบวนการจะต้องสร้างฐานการวัด (base measurement) ขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการพิจารณาความสำเร็จของการดำเนินงานตามกระบวนการ

การสร้างฐานการวัด สามารถกำหนดได้จากมาตรฐานที่กำหนดขึ้น ข้อมูลที่ได้จากการวัด ต้องมีกระบวนการและวิธีการจัดเก็บที่ดี เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการประเมินกระบวนการได้ในภายหลัง

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic