การประกันคุณภาพตอนที่ 7.1 : การประกันคุณภาพในการจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ - ปัญหาที่พบในการจ้างพัฒนาซอฟต์แว

COTS-1.png
การพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน มีแนวโน้มเปลี่ยนจากการพัฒนาเองเป็นการซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จ (COTS – Commercial off-the-shelf) และการจ้างพัฒนา (Outsourcing) มากขึ้น รวมทั้งแนวโน้มในการจ้างผู้พัฒนาที่มีที่ทำการตั้งอยู่ในประเทศอื่น (off-shore software developer) ด้วยเหตุผลทางด้านการประหยัด ในการซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จและจ้างพัฒนานั้น หน่วยงานผู้ว่าจ้าง/ผู้ซื้อจะไม่สามารถควบคุมการทำงานของผู้ที่ทำการผลิตซอฟต์แวร์รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรในการแก้ไขปัญหาได้ เนื่องจากเป็นหน่วยงานภายนอก อย่างไรก็ดีผู้ว่าจ้างหรือผู้ซื้อ ยังคงต้องรักษาคุณภาพการซื้อหรือการจ้าง เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานและทำให้ผู้ใช้งานเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นผู้ที่ทำหน้าที่ประกันคุณภาพ จึงต้องเข้ามามีบทบาทและดำเนินการประกันคุณภาพการซื้อซอฟต์แวร์หรือการจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์เช่นกัน

ปัญหาที่พบในการจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์

ในการจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์นั้น หน่วยงานผู้ว่าจ้างมักจะมองข้ามประเด็นสำคัญด้านคุณภาพ ทำให้เกิดปัญหาในการตรวจรับตลอดไปจนการนำซอฟต์แวร์ไปใช้งาน ปัญหาที่พบเป็นประจำอาทิเช่น

 • ไม่มีการกำหนดปัจจัยด้านคุณภาพที่สามารถวัดได้ เช่นปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของระบบ หรือปัจจัยด้านความง่ายในการใช้งาน ทำให้ซอฟต์แวร์ที่รับมอบมา ไม่สามารถทำงานได้ตามความต้องการของหน่วยใช้

 • ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนที่สามารถใช้ในการทดสอบซอฟต์แวร์ตามข้อกำหนดความต้องการ (requirement) ทำให้ซอฟต์แวร์ที่รับมอบนั้น ทำงานไม่ได้ตามที่หน่วยใช้คาดหวัง

 • ไม่มีการกำหนดมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานและด้านเอกสาร อาจทำให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ออกแบบซอฟต์แวร์ให้มีการใช้งานที่ซับซ้อนและยากเกินกว่าที่หน่วยใช้จะสามารถใช้งานได้

 • จัดทำข้อกำหนดความต้องการ (requirement) ไม่ครบ เนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์ความต้องการในรายละเอียด ในระหว่างที่ผู้พัฒนาทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ว่าจ้างอาจจะพบว่าความต้องการไม่ครบถ้วน แต่การจะทำให้ซอฟต์แวร์ทำงานได้ตามความต้องการที่ครบถ้วนนั้น อาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในจำนวนที่สูงมาก

 • ประเด็นด้านเทคโนโลยี ในกรณีที่เทคโนโลยีที่ระบุให้ใช้ในสัญญามีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้รับจ้างอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่สูงมากในการปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อให้รองรับเทคโนโลยีใหม่นั้น

 • การฝึกอบรมและการนำซอฟต์แวร์ไปใช้งานจริงมีความยากและซับซ้อน เนื่องจากมาจากผู้รับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานภายนอก อาจไม่มีความเข้าใจภูมิหลังของผู้เข้าฝึกอบรม ทำให้ไม่สามารถให้การฝึกอบรมที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้ได้

ในกรณีที่เป็นการจ้างผู้พัฒนาจากต่างประเทศ (off-shore software developers) จะพบปัญหาอื่นๆ ที่ทีมีผลกระทบกับคุณภาพซอฟต์แวร์อย่างมีนัยสำคัญ เช่น

 • ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม และกฎระเบียบของแต่ละประเทศ เช่น การใช้สิทธิ์วันลา วันหยุด

 • ปัญหาด้านการสื่อสาร อาจทำให้การตีความหรือการทำความเข้าใจข้อกำหนดความต้องการ ไม่ตรงหรือไม่สอดคล้องกัน

 • ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างอยู่ในเขตเส้นแบ่งเวลา (time zone) ที่แตกต่างกันมาก ทำให้การสื่อสารปัญหาที่พบในการใช้ซอฟต์แวร์ไม่สามารถทำได้อย่างทันท่วงที

ปัญหาหรือประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ที่ทำหน้าที่ประกันคุณภาพควรต้องตระหนักว่าเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพ ซึ่งทำให้ผู้ใช้และองค์กรไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้ตามที่คาดหวัง หรือไม่คุ้มค่ากับกับการลงทุนพัฒนาซอฟต์แวร์ ดังนั้นผู้ทีทำหน้าที่ด้านการประกันคุณภาพควรต้องมีกระบวนการในการประเมินการทำงานและตรวจสอบผลงานของผู้รับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับมอบซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Classic
 • Twitter Classic
 • Google Classic