Quality Now เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านคุณภาพซอฟต์แวร์ ไม่ว่าจะเป็นการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ หรือการทดสอบซอฟต์แวร์ รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของลูกค้าและการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้รับบริการจากเราสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้ 

 

ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานในการทำโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์และให้คำปรึกษาในโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และมีประสบการณ์ทั้งด้านการประกันคุณภาพ การพัฒนาซอฟต์แวร์ และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เราหวังเป็นอย่างยิ่งและต้องการมีส่วนร่วมในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีคุณภาพในโลกยุคดิจิทัล

Software Quality Assurance
Software Testing
Test Case Development
Software Process Consultant
Our Clients