บริการของเรา

 

บริษัทควอลิตี้ นาว จำกัด ให้บริการที่มีคุณภาพแก่หน่วยงานหรือองค์กรที่ดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัทให้บริการด้านการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบซอฟต์แวร์ นอกจากนั้น เรายังมีบริการให้คำปรึกษาด้านกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งเราได้นำเอามาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายด้านต่างๆ ขององค์กรเพื่อให้องค์กรของท่านสร้างผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าได้อย่างเห็นผลที่สามารถวัดได้ ด้วยบริการของเรา ช่วยให้องค์กรของท่านพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แแวร์ที่ดี และทำให้กระบวนการนั้น ดำเนินไปอย่างยั่งยืน เพิ่มความได้เปรียบและขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทั้งในและต่างประเทศ

Software Quality Assurance

Software Testing

Test Case Development

บริการให้คำปรึกษาด้านการประกันคุณภาพของเรา เป็นการจัดทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพ เข้าไปทำงานร่วมกับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อกำหนดแนวทาง และนโยบายการประกันคุณภาพ ให้คำปรึกษาด้านการประกันคุณภาพ รวมทั้งการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรของท่าน เพื่อให้องค์กรของท่านได้มีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง เพราะการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งเป็นผลผลิตขององค์กรจะเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

Software Process Consultant

กระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีถือเป็นปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ การที่องค์กรมีกระบวนการที่ดี จะทำให้ทีมงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมคุณภาพของซอฟต์แวร์ และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ และทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในองค์กร

เราให้บริการคำปรึกษาด้านการการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึงจะช่วยท่านวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสียของกระบวนการที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบัน และช่วยท่านพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นเรามีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไม่ว่าจะเป็น Agile Development Model, Iterative Development Model, V-Shape Model ที่สามารถช่วยในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ขององค์กรท่านให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมสำหรับการเข้าขอการรับรอง CMMI หรือ ISO/IEC 29110 และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด AEC และตลาดต่างประเทศได้

ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดี ย่อมขาดขั้นตอนหรือกระบวนการของการทดสอบไม่ได้ เนื่องจากการทดสอบเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งของการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ ในหลายๆโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ มักมีข้อกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องส่งผลการทดสอบให้กับผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพซอฟต์แวร์จากผู้รับจ้างว่าซอฟต์แวร์ได้ผ่านการทดสอบมาแล้ว อย่างไรก็ดี ผู้จัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการทดสอบมากนัก จึงไม่มีการจัดทีมงานเฉพาะด้านเพื่อดำเนินงานด้านการทดสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบมักทำโดยใช้นักพัฒนาซอฟต์แวร์/โปรแกรมเมอร์ หรือนักวิเคราะห์ระบบ ซึ่งทำให้ขาดมุมมองของการทดสอบแบบมุมมองของผู้ใช้งานจริง อีกทั้งนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเมอร์นั้น ยังไม่มีมุมมองและความเข้าใจในภาพรวมทั้งหมดของซอฟต์แวร์ ทำให้ขาดการทดสอบแบบการใช้งานจริงหรือที่เรียกว่าการทำ Functional Testing โดยเฉพาะในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนและประกอบไปด้วยระบบงานย่อยๆ หลายระบบ เมื่อมีการส่งมอบซอฟต์แวร์ให้กับผู้ว่าจ้างดำเนินการตรวจรับ จึงมักพบว่ามีข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ในระดับของการเชื่อมต่อระหว่างระบบ ทำให้ไม่ผ่านตรวจรับ การแก้ไขข้อผิดพลาด บางครั้งจะต้องทำการแก้ไขตั้งแต่การออกแบบซอฟต์แวร์ ซึ่งส่งผลกระทบกับโครงสร้างของระบบ รวมทั้งต้องทำการเขียนโปรแกรมใหม่ ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลานานกว่าที่วางแผนไว้ในโครงการ ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้จัดการโครงการไม่ได้คำนึงถึงและเผื่อไว้ตั้งแต่แรก

ในการให้บริการทดสอบแบบ Functional Testing เรามีทีมงานผู้มีประสบการณ์ด้านการทดสอบระบบที่สามารถทำงานประสานงานกับทีมพัฒนาระบบงานหรือโปรแกรมเมอร์ได้เป็นอย่างดี และมีกระบวนการทำงานที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเราให้บริการอย่างมีคุณภาพ

การสร้างเทสเคสเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์ในการสร้างเทสเคสและมีความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจที่นำซอฟต์แวร์ไปใช้งานเป็นอย่างดี จึงจะสามารถสร้างเทสเคสที่ครอบคลุมกรณีต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน บริษัทเรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการสร้างเทสเคส และกระบวนการในการสร้างเทสเคสที่มีคุณภาพ สามารถช่วยให้ลูกค้าได้รับซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการทำงานของเรา ที่นำกิจกรรมเกี่ยวกับการทดสอบเข้ามาสู่กระบวนการสร้างซอฟต์แวร์ ตั้งแต่ช่วงการวิเคราะห์ความต้องการ หรือเรียกแนวคิดแบบนี้ว่า Test-Driven Development จะช่วยให้ทีมพัฒนาโปรแกรม สามารถพัฒนา source code ได้เร็วและมีคุณภาพ อีกทั้งยังช่วยขจัดความไม่ชัดเจนของ requirement และ design ก่อนที่จะไปถึงมือผู้เขียน source code นอกจากนั้น แนวคิดนี้ ยังเหมาะกับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบวงรอบ หรือ Iterative development อีกด้วย

เรามีผู้ที่มีประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจ ที่สามารถช่วยท่านสร้างเทสเคสให้ครอบคลุมกรณีทดสอบที่สำคัญ เพื่อช่วยให้นักพัฒนาโปรแกรมหรือ developer ได้ทุ่มเทเวลากับการเขียนโปรแกรม หรือศึกษาเทคนิคแนวทางการพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ อย่างเต็มที่ นอกจากนั้น เรายังมีทีมประกันคุณภาพที่ช่วยตรวจสอบกระบวนการและคุณภาพของเทสเคส เพื่อให้ผู้รับบริการจากเรา มีความมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ